ALGEMENE VOORWAARDEN VENICE BEACH GYM

1. Algemeen
1.1
. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u lid BV SSK (hierna Venice Beach Gym’) 1.2. Venice Beach Gym is een particuliere club die haar ruimte en faciliteiten ter beschikking stelt aan haar leden met als hoofddoel het beoefenen van fitness- en andere bewegingsactiviteiten. Venice Beach doet dit naar best vermogen. 1.3. Op de lidmaatschapsovereenkomst is het Belgische recht van toepassing en enkel de vrederechter van het 2de kanton van Gent is bevoegd.

2. Voorwaarden
2.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Venice Beach Gym. 2.2. Venice Beach Gym is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan het lid zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Venice Beach te zijn ontvangen. Indexaanpassingen en btw-verhogingen geven het lid in geen enkel geval het recht terug te vallen op deze voorwaarde.

3. Lidmaatschap
3.1.
Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken minimale contractsduur van 3 maanden die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘ingangsdatum overeenkomst’. 3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Venice Beach Gym worden overgedragen. 3.3. Venice Beach Gym behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. Venice Beach Gym zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het lid is. 3.4. Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in Venice Beach Gym.

4. Lidmaatschapsgelden
4.1
. Lidmaatschapsgelden worden via domiciliëring maandelijks vooruitbetaald, uitgezonderd de eerste instapmaand; deze dient bij start van het lidmaatschap in de club samen met de instapbijdrage te worden betaald. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de overeenkomst nietig verklaard kan worden. De daaropvolgende maandelijkse bijdragen dienen maandelijks op voorhand via domiciliëring te worden betaald. 4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Venice Beach Gym, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. 4.3. Wanneer een overeengekomen maandelijkse domiciliëring niet uitvoerbaar is, kan Venice Beach Gym het lid de diensten en faciliteiten van Venice Beach ontzeggen. Venice Beach Gym houdt zich het recht voor om achterstallen via domiciliëring te innen. 4.4. Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag zal dit leiden tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog verschuldigde sommen, ongeacht de voorziene betaalwijze. 4.5. Bij gebreke aan tijdige betaling van de lidmaatschapsbijdragen en/of in geval van toepassing van artikel 7.6. zal bovenop het openstaande saldo steeds van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekest elling een conventionele  nalatigheidsintrest van 8% per jaar, lopende vanaf de data der opeisbaarheid van de lidmaatschapsbijdragen, meer een conventionele schadevergoeding gelijk aan 15% van de achterstallen. 4.6. Indien Venice Beach Gym dient over te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid naast de bedragen uit artikel 4.5, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Wanneer Venice Beach Gym over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de diensten en faciliteiten van Venice Beach niet gebruiken tot het moment dat alle door Venice Beach Gym in rekening gebrachte kosten betaald zijn en/of de eventueel getroffen (betalings)regeling door het lid nageleefd wordt. 4.7. Venice Beach Gym biedt verschillende kortingsvormen aan op haar lidmaatschappen. Per lidmaatschap kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. Het lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting en alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk mede te delen. Het bewijs dat het lid in aanmerking komt voor een korting kan vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van zes maanden opnieuw opgeëist worden door Venice Beach. Als het lid nalaat om het bewijs te leveren binnen veertien dagen na het verzoek van Venice Beach Gym, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief geeft het lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend. 4.8. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld, tenzij het lid wegens een materiele vergissing meer zou hebben betaald dan contractueel overeengekomen. In dat geval verbindt Venice Beach Gym zich er toe deze sommen binnen de 14 dagen na kennisgeving per aangetekend schrijven terug te betalen. Bij gebreke aan tijdige terugbetaling door Venice Beach zijn de intresten en schadebedingen uit artikel 4.5 eveneens van toepassing. 4.9. Alle prijzen zijn inclusief btw. Venice Beach is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de btw. 4.10. Venice Beach is voorts gerechtigd om haar lidmaatschapsprijs looptijd te herzien en aan te passen met een maximum van eenmaal per kalenderjaar. 4.11 Wanneer een lid in aanmerking komt voor korting en de lidmaatschapsgelden niet voldoet conform de bepalingen zoals gestipuleerd in deze overeenkomst dan komt de korting te vervallen en alle lasten te liggen bij het lid. Dit geldt eveneens wanneer het lid de toegang tot Venice Beach Gym ontzegd wordt door inbreuk op het huisreglement.

5. Privacy
5.1.
Venice Beach Gym gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. 5.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van het lid is BV SSK met maatschappelijke zetel aan de Ottergemsesteenweg-Zuid 808 Sector B 004, 9000Gent. 5.3. Indien het lid zijn/haar persoonlijke gegevens aan Venice Beach Gym overmaakt, worden deze in het bestand van Venice Beach Gym opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om het lid te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Venice Beach gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de correcte uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst. In geen geval mag Venice Beach deze gegevens aan derden doorgeven voor commerciële doeleinden. 5.4. Het lid kan een gratis geschreven overzicht van zijn/haar persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Venice Beach, welke is voorzien van een bewijs van de identiteit van het lid (kopie van een identiteitskaart). Venice Beach Gym zal het overzicht uiterlijk 45 dagen na ontvangst van de aanvraag verstrekken. 5.5 Venice Beach Gym verbindt zich ertoe, binnen de 30 dagen op verzoek van het lid, de persoonlijke gegevens van het lid niet meer te gebruiken om het lid te informeren over nieuwe producten en diensten alsook voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes.

6. Lidkaart
 6.1.
Het lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, via mail een paswoord en log-in voor de Venice Beach app. Het gebruik van de app is strikt persoonlijk. 6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de diensten en faciliteiten van Venice Beach door het scannen van de persoonlijke QR code in de app. 6.3. Venice Beach is bevoegd om bij misbruik van deze QR code het lid de toegang tot de diensten en faciliteiten van Venice Beach Gym te ontzeggen en het lidmaatschap éénzijdig op te zeggen. Dit betekent in geen geval dat het lid geen lidgeld meer verschuldigd is voor de resterende periode van de afgesproken contracttermijn, ondanks het feit dat het lid geen recht meer heeft gebruik te maken van de diensten en faciliteiten van Venice Beach Gym.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap
7.1.
Indien het lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de minimale contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na die contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 7.2. Opzegging dient te gebeuren via mail aan info@venicebeach.be 7.3. Het door het lid beëindigen van het lidmaatschap tijdens de overeengekomen minimale looptijd zoals aangegeven in de lidmaatschapsovereenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een doktersattest vereist is, of bij het verhuizen buiten een straal van 20 kilometer van Venice Beach Gym, waarbij een kopie van de inschrijving in de nieuwe woonplaats vereist is. Enkel doktersattesten of bewijzen van verhuis die binnen de week na het uitschrijven of na de verhuis schriftelijk worden overgemaakt, worden aanvaard. Venice Beach Gym adviseert de documenten per mail te versturen. Indien het attest of het bewijs pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure, zullen deze niet meer worden aanvaard worden en dient het lid minstens de nodeloos veroorzaakte kosten te betalen aan Venice Beach Gym. 7.4. Bij voortijdige beëindiging op grond van artikel 7.3 is opzegperiode van één kalendermaand vereist. Deze opzegperiode begint op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van bewijs. 7.5. Indien het lid kan aantonen dat Venice Beach haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien Venice Beach Gym door het lid hiervan per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal Venice Beach akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal Venice Beach Gym desnoods de aantoonbaar geleden schade, voor zover deze het bedrag gelijk aan het saldo van de openstaande lidmaatschapsbijdragen tot het einde van de overeenkomst niet overstijgt, betalen als schadevergoeding. 7.6. Alle andere wijzen van beëindiging door het lid, zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen via de bank, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door het lid worden betaald doet Venice Beach beroep op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. In dit geval zal het incassobureau een forfaitaire schadevergoeding bovenop de verschuldigde som eisen. 7.7. Venice Beach Gym mag de lidmaatschapsovereenkomst in het nadeel van het lid verbreken, zonder dat deze recht zal hebben op enige vorm van schadevergoeding, indien het lid het huisreglement niet naleeft, dan wel indien het lid conform deze algemene voorwaarden de toegang is geweigerd of ontzegd.

8. Tijdelijk stopzetten
8.1.
Opschorting is alleen mogelijk na overleg met Venice Beach Gym en op vertoon van een medisch attest van een specialist ter zake (min. 2 weken, max. 6 maanden). 8.2 Indien een lidmaatschap wordt stopgezet en binnen de twee maanden opnieuw geactiveerd, zal er bij herinschrijving een administratieve kost van 49 euro aangerekend worden. 8.3 Opschorting voor vakantie is enkel mogelijk voor een maximumperiode van 20 dagen. Dit met een administratieve kost van 20 euro per keer.

9. Openingstijden
9.1.
Venice Beach Gym is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. 9.2. Venice Beach Gym is bevoegd de openingstijden van een club tijdelijk of blijvend te wijzigen. 9.3. Venice Beach Gym is bevoegd voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden. 9.4 Indien KAA Gent in de Arena speelt wordt de club 3 uur voor het begin van de match gesloten.

10. Informatieverplichting
10.1.
Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct schriftelijk aan Venice Beach Gym worden doorgegeven. 10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Venice Beach kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

11. Personal Training
11.1.
Venice Beach Gym dan wel derden bieden zogenaamde personal training aan. De personal training is niet inbegrepen in de prijs, tenzij specifiek vermeld in het contract. 11.2 Venice Beach Gym biedt onder Personal Training de 4on1 formule aan. De voorwaarden hiervan zijn dat het lid één maal of twee maal per week (afhankelijk van het contract) kan deelnemen aan een zogezegde 4on1 personal training van telkens één uur. Deze tijdstippen zijn variërend en Venice Beach is bevoegd de tijdstippen hiervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen. 11.3 Venice Beach Gym biedt onder Personal Training de Venice Premium of Venice Premium+ aan. De voorwaarden hiervan zijn dat het lid één of twee (+) maal per week een sessie van een uur kan inplannen met een personal trainer, zogenaamd 1on1. Indien het lid extra uren personal training wil kan hij dit steeds reserveren en wordt dit aangerekend als rato van € 65 per uur. 11.4 Voor personal training, zowel 4on1 als Premium, is het lid steeds zelf verantwoordelijk om de trainingen in te plannen. Dit gebeurt steeds via het online reserveringssysteem clubplanner of in samenspraak met een verantwoordelijke van Venice Beach. Indien geen training wordt ingepland is Venice Beach Gym hiervoor nooit verantwoordelijk en zal er dus ook geen aanspraak kunnen gemaakt worden op retributie van het lidgeld. 11.5 Annulatie van uw reservering moet minstens gebeuren voor 20.00 uur de avond ervoor. Indien dit later gebeurt is er geen recht op contributie.

12. Aansprakelijkheid
12.1.
Venice Beach Gym sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar leden of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar leden voor opzet of grove schuld in hoofde van Venice Beach Gym of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar leden ten gevolge van een doen of nalaten van Venice Beach Gym. 12.2. Ieder lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.  12.3. Noch Venice Beach Gym, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van Venice Beach Gym. Het lid dient al zijn (waardevolle) eigendommen te allen tijde op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

13. Huisreglement
13.1.
Het lid is bekend met de door Venice Beach Gym gehanteerde huisregels, dewelke te raadplegen zijn aan de balie. Het lid is verplicht deze huisregels na te leven. 13.2. (Een medewerker van) Venice Beach kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft. 13.3. Wanneer dranken worden genuttigd aan de bar, dient het lid dit te noteren op de lijst die aldaar ter beschikking ligt. Dit bedrag wordt maandelijks verrekend, en betaald samen met de maandelijkse domiciliering van het lidmaatschapsgeld. Mits ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst geeft het lid hiertoe uitdrukkelijk toestemming.

14. Voorwaarden gebruik Venice Beach Gym app/QR-code
1
4.1. Deze QR-code is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lid is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan. 14.2. Het lid blijft ten allen tijde aansprakenlijk voor het gebruik / misbruik van de QR-code.

15. Slotbepalingen

15.1. Overeenkomsten tussen het lid en Venice Beach Gym kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd, behoudens de uitzonderingen zoals in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd. 15.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden